13. दिशा व नकाशा | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. दिलेला नकाशा कोणत्या भागाचा आहे हे कशावरून समजते?

 
 
 
 

2. पश्चिम व उत्तर या दिशा दरम्यान कोणती उपदिशा येते?

 
 
 
 

3. नकाशात दिशा दर्शक बनवारील उत्तर दिशा —-या अक्षराने दाखवतात?

 
 
 
 

4. दिशा ठरविण्यासाठी कोणत्या गोष्टीचा आधार घेतला जातो?

 
 
 
 

5. नकाशात कोणत्या भौगोलिक घटक दाखवला आहे हे कशावरून समजते?

 
 
 
 

6. नकाशातील सर्व ठिकाणातील अंतर हे —-असते?

 
 
 
 

7. नकाशातील दिशा जमिनीस —-असतात?

 
 
 
 

8. ईशान्य दिशेच्या बरोबर विरुद्ध कोणती दिशा असते?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.