५. घरोघरी पाणी | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. पुढील गटात न बसणारा शब्द ओळखा?

 
 
 

2. पाणी उंचावर चढवण्याचे पंप कोणत्या इंधनावर चालवले जाते?

 
 
 

3. विहिरीवरील रहाटातून पाणी काढताना कोणत्या उर्जेचा वापर होतो?

 
 
 

4. पुढील पैकी अयोग्य जोडी ओळखा : घरगुती पाणी साठा?

 
 
 

5. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा?

 
 
 

6. जलवितरण अवस्थेत गावातील एखाद्या वस्तीसाठी कोणत्या स्वरुपात पाणी पुरवठा आढळतो?

 
 
 

7. नदी किवा धरणासारख्या पाण्याच्या स्रोतातून गावाजवळ पाणी आणण्याचा कोणता उपाय आहे?

 
 
 

8. जलशुद्धीकरण केंद्रातून बाहेर पडणारे पाणी उंचावरील टाकीत साठवण्यासाठी कोणते साधन वापरतात?

 
 
 

9. पुढीलपैकी नदीच्या तीराजवळ नसलेले नगर कोणते?

 
 
 

10. जमिनीत खोलवर साचलेले पाणी आपण —–सहाय्याने मिळवू शकतो?

 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.