१८. हिवाळा

डोंगराच्या पलीकड े
शेकोटी जळे
शेकत बसलेत
डोंगर निळे


उंच आभाळात
रंगत जुळे
तळ्यात संथ
धुके विरघळे


झाडावर डुलतात
पिवळी पिवळी फुले
उसाला लागलेत
लांब लांब तुरे


ऊस अन् शेंगा
चिंचा नि बोरे
पेरूही पिकूून
झालेत पिवळे!


थंडीचा वारा
पोटभर चारा
उंडारतो चौखूर
गाईचा गोऱ्हा

अनंत कांबळे

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.